Du er her

Tvangsekteskap

I regjeringens handlingsplan, "Retten til å bestemme over eget liv: handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (2017-2020)," defineres tvangsekteskap som: Ekteskapsinngåelse der en eller begge ektefellene ikke har mulighet til å velge å forbli ugift uten å bli utsatt for vold, frihetsberøvelse, annen straffbar eller urettmessig atferd eller utilbørlig press. I praksis kan dette også innebære at den enkelte ikke har mulighet til å velge seg ut av en forlovelse eller et inngått ekteskap, eller velge en partner på tvers av familiens ønsker, uten å bli utsatt for represalier.

Tvangsekteskap er en form for vold i nære relasjoner, og personer som har opplevd å blitt tvangsgiftet har ofte også opplevd negativ sosial kontroll. Tvangsekteskap utføres både i Norge og i utlandet. Som et tiltak for å bekjempe tvangsekteskap har det siden 2017 trådt i kraft et 24-årskrav i utlendingsloven i forbindelse med familieetablering, altså at begge parter må være fylt 24 før oppholdstillatelse innvilges. Både akuttilbud og langtidstilbud er viktig å ha på plass for de som bryter ut av et tvangsekteskap. I noen tilfeller vil det også være nødvendig med sikkerhetstiltak. For noen vil det å bryte ut av et tvangsekteskap også innebære å bryte med familie og nettverk. Hjelpeapparatet i Norge mottar flest henvendelser fra personer med bakgrunn fra Pakistan, Irak, Somalia, Afghanistan, Tyrkia og Syria, men på verdensbasis forekommer tvangsekteskap i mange land. Praksis med tvangsekteskap øker ofte i forbindelse med fattigdom og nød. I forbindelse med krigen i Syria ser man eksempelvis at antallet barneekteskap øker. Forskning viser at det er sammenhenger mellom barne- og tvangsekteskap, fattigdom og menneskehandel («retten til å bestemme over eget liv» s.17). Både tvangsekteskap og barneekteskap er forbudt under norsk lov (§253 og §262).

På menyen til venstre finner du filmer som tar opp relevante tema knyttet til tvangsekteskap. Der finner du også sentrale lenker og dokumenter, under fanen"Ressurser".