Du er her

Om dette nettstedet

Om dette nettstedet

Nettstedet Lokalt samarbeid mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse har sitt utgangspunkt i regjeringens handlingsplan for tematikken fra 2012 (tiltak 1 i Handlingsplaner mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (2012); videreføre årlige tverrfaglige regionale nettverkssamlinger.) Barne-, ungdoms-, og familieetaten region nord (Bufetat region nord) hadde den gang i oppdrag å videreføre regionale nettverkssamlinger i samarbeid med Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS Nord) og integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi Nord). I Nord- Norge var fylkesmannen i Troms og Fylkesmannen i Finnmark med i dette samarbeidet. 

Arbeid mot æresrelatert vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse hadde også i årene før handlingsplanen fra 2012 vært et politisk satsningsområde. I Nord- Norge ble det arrangert flere store fylkesvise konferanser om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Disse hadde betydning for kompetanseheving i regionen, men man så at konferansene kun nådde et fåtall personer fra hver kommune. I 2012 gikk man derfor nye veier for å nå ut med kompetanse til alle kommuner i regionen. Resultatet ble nettstedet Lokalt Mot. I perioden 2012-2014 fungerte Lokalt Mot utelukkende som en samling av nettbasert konferanse. De ble lagt ut foredrag fra flere konferanser med bidrag fra en rekke kompetansemiljøer knyttet til negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.

Når RVTS Nord i 2017 har revidert Lokalt Mot, har vi beholdt mange av de opprinnelige foredragene, men også lagt til nyinnspillinger av foredrag og intervju. Takk til alle bidragsytere.

Hensikten med revideringen er å gjøre Lokalt Mot godt faglig oppdatert, brukervennlig og engasjerende. Vi ønsker at Lokalt Mot skal være et verktøy for kompetanseheving, en igangsetter for faglige diskusjoner og også et hjelpemiddel i undervisningssammenheng.

Målgruppe:
Hovedmålgruppen for Lokalt Mot er allerede eksisterende eller nyetablerte kommunale/ interkommunale nettverk som arbeider mot æresrelatert vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Men nettstedet er relevant for alle fagpersoner og frivillige som i sitt arbeid er i kontakt med enkeltpersoner eller miljøer som berøres av negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Siden ble laget spesielt med tanke på Nord-Norge som region, hvor store avstander ofte gjør det vanskelig for lokalt fagmiljø i de enkelte kommuner å samle seg for konferanser eller annen kompetanseheving. Lokalt Mot er like fullt anvendbar for deg uansett hvor i Norge du arbeider i det daglige.

Om viktigheten av lokalt samarbeid:
Lokalt samarbeid på tvers av faggrupper og etater er viktig i arbeid mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Det oppfordres til etablering av kommunale/ interkommunale nettverk i hele landet. Noen steder kan slikt nettverk ha utgangspunkt i arbeid mot vold i nære relasjoner, mens andre steder kan det ha utgangspunkt i nettverk som arbeider med flyktninger generelt. Nettverkene vil derfor se forskjellig ut. Forankring på ledelsesnivå er viktig for at nettverkene skal fungere godt. Aktører i et nettverk kan være; helsetjenesten, barnevern, skole/ barnehage, flyktningtjenesten, ansatte på asylmottak, politi, arbeids- og velferdsforvaltningen, frivillige organisasjoner og representanter fra berørte grupper.

Teknisk og pedagogisk utvikling er gjort i samarbeid med Helsekompetanse.no