Du er her

Negativ sosial kontroll

I regjeringens handlingsplan, "Retten til å bestemme over eget liv: handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (2017-2020)," defineres negativ sosial kontroll som: "Ulike former for oppsyn, press, trusler og tvang som utøves for å sikre at enkeltpersoner lever i tråd med familiens eller gruppens normer. Kontrollen kjennetegnes ved at den er systematisk og kan bryte med den enkeltes rettigheter i henhold til blant annet barnekonvensjonen og norsk lov" (side 12). Videre spesifiserer handlingsplanene at utøvelsen av negativ sosial kontroll kan handle om konflikter som gjelder valg av venner, det å ha kjæreste eller om seksualliv, kjønnsidentitet og seksuell orientering.

Negativ sosial kontroll kan også beskrives som kontroll av en slik art at grunnleggende rettigheter til å bestemme over eget liv blir brutt i henhold til den rammedes alder og modenhet.

Negativ sosial kontroll kan utøves i et forsøk på å forhindre tap av ære. I Norge er jenter med innvandrerbakgrunn den gruppen man har mest kjennskap til at utsettes for negativ sosial kontroll, men dette er et fenomen som også rammer gutter, samt voksne kvinner og menn. En grunn til at den kjente andelen gutter er langt lavere enn antallet jenter kan også være at terskelen for å søke hjelp ofte er høyere blant gutter. Hjelpetilbudet er også mer rettet jenter.  Det kan også ramme andre enn mennesker med innvandrerbakgrunn. Negativ sosial kontroll forekommer eksempelvis i enkelte lukkede trossamfunn. Det kan utøves over landegrenser, og det er også tilfeller hvor både barn og voksne blir etterlatt i utlandet. I tillegg til å være brudd på grunnleggende rettigheter og frihet kan negativ sosial kontroll føre til psykiske plager og traumer, samt tap av kunnskap og kvalifisering.

På menyen til venstre finner du filmer som tar opp relevante tema knyttet til tvangsekteskap. Der finner du også sentrale lenker og dokumenter under fanen "Ressurser".