Du er her

Filmer

Introduksjon til teamet fra konferansen "Tenk Tanken"


Marit Irene Woldstad ved RVTS Nord gir her en kort introduksjon til temaene negativ sosial kontroll, tvangsektestkap og kjønnslemlestelse. Fra konferansen "Tenk Tanken i Bodø 2018. 

Kompetanseteamets arbeid mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse


Katarina Sirris Karantonis er jurist og seniorrådgivers ved kompetanseteamet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll, Bufdir. Farrah Ghasanfar er koordinator av kompetanseteamet. Sammen forteller de her om hvordan kompetansetemaet arbeider i saker, om aktuelt lovverk alle må kjenne til, og beskriver fenomenene negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Opptak fra konferansen "Tenk Tanken" i Bodø 2018.

IMDis spesialutsending for integreringssaker i utlandet - arbeid mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse i utlandet


Farrah Ghasanfar har inntil nylig arbeidet som spesialutsending for integreringssaker i utlandet for IMDi. Hun forteller her om hvordan de arbeidet med saker som omhandlet negativ sosial kontoll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Hun har i sitt foredrag særlig fokus på unge som etterlates i utlandet. Opptak fra konferansen "Tenk Tanken" i Bodø 2018.


Minoritet i minoriteten


Susanne Demou Øvergaard, generalsekretær i Skeiv Verden forteller her om deres arbeid for å støtte lhbtiq-personer med minoritetsbakgrunn i Norge. lhbtiq-personer med minoritetsbakgrunn kan være utsatt for negativ sosial kontroll eller tvangsekteskap. Opptak fra konferansen "Tenk Tanken" i Bodø 2018.

Nettverksarbeid, eksempel fra Tromsø kommune


Line Jeanette Karlsen, tverrfaglig spesialist ved rus-og psykiatritjenesten Tromsø Kommune og Christin Tirian, politiets støttesenter for kriminalitetsutsatte, forteller her om hva som er gode grep for å lage stabile nettverk i arbeidet mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Opptak fra konferansen "Tenk Tanken"  i Bodø 2018.

Negativ sosial kontroll i samisk konteks/ små lukkede trossamfunn


Eilif Norvang (leder) og Ristin Kemi (seniorrådgiver) ved RESAK (regionalt samisk kompetansesenter, Bufdir) forteller her om negativ sosial kontroll i samisk kontekst/ små samfunn. De gir et bilde av noen av årsakene til at negativ sosial kontroll kan oppstå i samiske samfunn, og også i andre typer små lokalsamfunn.


Forebygging av æresrelatert vold og kontroll


Berit Berg er professor i sosialt arbeid ved NTNU og forskningssjef ved NTNU Samfunnsforskning. I filmen presenteres et prosjekt av NTNU Samfunnsforskning, på oppdrag fra IMDi, med fokus på hvordan skolen kan bli bedre til å samarbeide og bistå unge som blir utsatt for æresrelatert ekstrem kontroll. Det blir satt fokus både på tegn man kan se etter og anbefalinger av tiltak.

Klantilhørighet og kulturell diskriminering 


Ulrik Imtiaz Rolfsen er forfatter, filmregissør, samfunnsdebattant og skribent. Rolfsen har regissert Izzat (2005) og Taxi (2010). I denne filmen forteller Rolfsen om hvordan klantilhørighet og kulturell diskriminering, kombinert innvirker på følelsen av tilhørighet og opplevelsen av valgmuligheter når det gjelder ekteskap, og hvilke konsekvenser dette kan ha i de unges liv. 

Tegn på bekymring for æresrelatert vold


Monica Egeland Korsbrekke er seniorrådgiver i Kompetanseteamet i Bufdir, som bistår hjelpeapparatet i saker som omhandler tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og æresrelatert vold. Hun uthever den viktige rollen skoleansatte og helsesøstre kan ha i å oppdage tidlige tegn som kan gjøre det mulig å avverge tvangsekteskap, og beskriver hvilke tegn man bør se etter.


Forebygging av æresrelatert vold og tvangsekteskap


Linda Cathrine Thorsen er minoritetsrådgiver på Holmlia. Thorsen gir et innblikk i hvordan minoritetsrådgivere jobber med å forebygge tvangsekteskap. De ser på kjønnsrollemønster og oppdragelse, i et menneskerettighetsperspektiv. Hun beskriver en rekke tiltak, ressurser og mulige samarbeid i arbeidet både med jenter, gutter og foreldre, og viser til hvordan hun selv har jobbet med disse tiltakene i skolen.

Taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt


Marius Storvik, førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø forteller her om rettslige utgangspunkt knyttet til taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt. Han beskriver lovbestemmelsene, hvordan de kan innvirke på hverandre, og gir eksempler på tilfeller hvor opplysningsplikten overstyrer taushetsplikten. Han går også inn på samtykke, og på konsekvensorientering.

FAFO


Jon Rogstad - forskningsleder i Fafo og professor ved Universitetet i Oslo, og Fafo forskerne Beret Bråten og Olav Elgvin presenterer rapporten «Forskningsbasert politikk? En gjennomgang av forskningen på tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet, og av de politiske tiltakene på feltet». Filmen gir en gjennomgang av hva vi vet om disse fenomenene, hva som har vært gjort, samt forskningsgrunnlag og tidligere forskning.Ikke bare tvangsekteskap


Helen Kolb er minoritetsrådgiver i Kristiansand, og som har bodd 6 år i Afghanistan. Kolb fokuserer i denne filmen på æresrelatert problematikk som oppstår før tvangsekteskap. Hun diskuterer aspekter som er særegne med æresrelatert vold, og som vil ha konsekvenser for den unge og for hvilke tiltak som kan settes i bruk. Kolb gir også en innføring i kulturforståelse, livsanskuelse, barneoppdragelse og æresbegrepet. 

Kompetanseteam mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse


Monica Egeland Korsbrekke er seniorrådgiver i Kompetanseteamet i Bufdir, som bistår hjelpeapparatet i saker som omhandler tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og æresrelatert vold. Korsbrekke forteller om arbeidet og sammensettingen av Kompetanseteamet og hva de kan bidra med. Hun gir eksempler på hendvendelser fra hjelpeapparatet og forteller om det nasjonale bo- og støttetilbudet til utsatte.

Om arbeid med unge som etterlates i utlandet


Monica Egeland Korsbrekke, seniorrådgiver i Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse i Bufdir. Kompetanseteamet er et nasjonalt tverretatlig fagteam som bistår hjelpeapparatet i konkrete saker som omhandler tvangsekteskap, kjønnslemlestelse eller andre former for æresrelatert vold. Korsbrekke beskriver Kompetanseteamets erfaringer i arbeidet med unge som blir etterlatt i utlandet mot sin vilje.